Integritetspolicy – så här behandlar Skeppsviken dina personuppgifter

1. Inledning

Vi värnar om din integritet. Skeppsviken Bygg & Fastighet AB, organisationsnummer 556194-2268, och de andra bolagen inom Skeppsviken-koncernen Skeppsviken Bygg i Skövde AB, org.nr. 556360-3959, Skeppsviken Bygg i Göteborg AB, org.nr. 556895-8135, Skeppsviken Fastighets AB, org.nr. 556613-4382 samt Skeppsviken Förvaltning AB, org.nr. 556778-4714, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer och ansvarar att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Skeppsviken har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Tillämpning

2.1 För vem gäller policyn?
Denna Integritetspolicy är tillämplig på individer som är anställda, praktikanter, kunder, leverantörer och intressenter som lämnat uppgifter via hemsidan www.skeppviken.se.

2.2 För vad gäller policyn?
Denna integritetspolicy reglerar hur Skeppsviken samlar in och behandlar personuppgifter för vår verksamheter i Skeppsvikens bolag eller för de företag som Skeppsviken anlitat för ändamålet.

3. Behandling av personuppgifter

3.1 Praktikanter och anställda
De personuppgifter Skeppsviken behandlar om dig utgår från de uppgifter du själv lämnar till Skeppsviken via praktikantavtal/anställningsavtal. Skeppsviken kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera Skeppsviken Integritetspolicy.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro), kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av tjänsten.

Skeppsviken kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Skeppsviken ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från Skeppsviken lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att Skeppsviken behandlar sådant fotografi.

3.2 Kunder eller leverantörer
Skeppsviken kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för ändamålet samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.3 Intressenter
Personuppgifterna som lämnas till Skeppsviken via intresseanmälan på www.skeppsviken.se kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att vi ska kunna fullgöra de åtgärder som intressent har begärt, inklusive kontakt angående det intresse som avsetts för våra bostäder, lokaler eller tjänster. Personuppgifterna kommer även att komma att användas för statistik, marknads- och kundanalyser.

4. Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifterna sparas i vårt datasystem för att företaget skall uppfylla ändamålen och skyldigheter mot den aktuella personen. Uppgifterna är ej åtkomliga för utomstående och uppgifterna sparas så länge vi måste enligt lag, inom projekt- eller garantitid, för att hantera köhanteringssystem eller för att bevaka våra rättliga intressen i exempelvis en process.

5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Skeppsviken kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Skeppsvikens räkning, exempelvis tredje part. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Skeppsvikens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter Skeppsviken behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade och du kan när som helst begära att dina personuppgifter blir raderade om det är möjligt enligt våra åtaganden. Publicering på hemsidan och i sociala medier görs endast om samtycke till denna Integritetspolicy medges.

7. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det bolag inom Skeppsvikenkoncernen som du ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till. Bolagen inom Skeppsviken har därutöver inrättat gemensamma kundregister som innehåller allmänna uppgifter om kunder till bolag inom koncernen, såsom namn och kontaktuppgifter.

8. Förändringar i Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell integritetspolicy kommer att finnas publicerad på skeppsviken.se.

 

2018-03-28 | Dok.id: 2303